In elke opdracht willen we iets moois ontdekken.

Onze algemene voorwaarden

1. Bureau, offerte en bevestiging.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ontwikkeling en executie van alle gesloten overeenkomsten tussen Ontwerpstudio Vermeer, hierna te noemen "het bureau", en de opdrachtgever.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn in beginsel 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro's en dient de opdrachtgever alle betalingen in euro's te voldoen. Wijzigingen door revisie van de opdrachtgever of onvoorziene verandering in de werkzaamheden kunnen een afwijkend honorarium ten gevolge hebben. Overeengekomen prijzen gelden niet automatisch voor andere opdrachten.
1.3 De opdrachtgever dient opdrachten schriftelijk te bevestigen. Indien het bureau na contact de opdracht bevestigt en daartegen geen bezwaar ontvangt binnen 5 dagen na ontvangst, zal de inhoud van deze bevestiging gelden.

2. Executie van opdracht.
2.1 Het bureau zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en daarbij streven naar een voor de opdrachtgever toepasbare executie van de opdracht.
2.2 De opdrachtgever is gehouden aan een tijdige en juiste aanlevering van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Alle opgegeven termijnen welke zijn gegeven ten behoeve van voltooiing van een opdracht hebben een indicatieve strekking, tenzij dit concreet anders overeen is gekomen.
2.4 Onderzoek of een oordeel vellen over wettelijke eisen welke kunnen bestaan omtrent de gegeven opdracht vallen niet onder de verantwoording van het bureau.
2.5 Voor productie of uitrol van de opdracht worden concepten overlegd en is de schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever bindend.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan het bureau te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen van derden.
3.1 Indien het bureau goederen of diensten van derden betrekt ten uitvoer van de opdracht, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4. Handhaving intellectueel eigendom en eigendomsrechten.
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het modelrecht en het auteursrecht toe aan het bureau. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend het bureau daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij explicitiet is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- en modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Dit geldt ook voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3 Het bureau is te allen tijde gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van het bureau openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Alle door het bureau ontwikkelde concepten, ontwerpschetsen, ontwerpen, illustraties, films, foto's en andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van het bureau. Enkel onder contractuele voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.
4.5 Na het voltooien van de opdracht heeft het bureau geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5. Gebruik en licentie.
5.1 De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van de door het bureau uitgevoerde ontwerp of opdracht.
5.2 De opdrachtgever is zonder een schriftelijke overeenkomst met het bureau niet gerechtigd het ontwerp op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. Niet overeengekomen gebruik, waaronder ook wijziging, verminking of aantasting van het ontwerp, geeft het bureau het recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staan tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van het bureau een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten uit opdracht te gebruiken wanneer: 1. de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; 2. de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid; 3. de opdrachtgever in staat van faillissement is gesteld of in geval van (voorlopige) surséance.
5.4 Met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, heeft het bureau de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6. Honorarium en bijkomende kosten.
6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook kosten welke gemaakt worden ten behoeve van de opdracht voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing het bureau genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van gebruikelijk door het bureau gehanteerde tarieven.

7. Betaling.
7.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door het bureau nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door het bureau gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van e 150,-- exclusief BTW.
7.2 Het bureau behoud het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
7.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst.
8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakt kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden in betaling te voldoen. Ook eventuele geleden schade zal hierbij worden doorberekend.
8.2 De schadevergoeding bedoeld in 8.1 van dit artikel zal tenminste omvatten 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 Zowel het bureau als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
8.4 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door het bureau zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het bureau ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die het bureau vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren is verricht of geleverd heeft, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Garanties en vrijwaringen.
9.1 Het bureau garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart het bureau voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart het bureau voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid.
10.1 Het bureau is niet aansprakelijk voor: 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 4. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
10.2 Het bureau is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van het bureau aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de voorwaarden. Aansprakelijkheid van het bureau voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van het bureau, is de aansprakelijkheid van het bureau voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door het bureau gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan e 45.000,-- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan het bureau uitkeert.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan het bureau niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overige bepalingen.
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met het bureau gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3 De opschriften in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Op de overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen het bureau en de opdrachtgever is de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van het bureau.